Thursday, September 21, 2023

WORK IN PROGRESS, ॐ, (o08), (o08), (o08), EARTH DESIGN BHUBANESWAR, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।

No comments: